Cửu Thế tự TIến

Thân sinh

1951 - 20/12/1969

Thông tin

1989
?
Cửu Thế tự TIến
(189,92)