Cửu Thế húy Anh

Thân sinh

1927 - 2011

Thông tin

1947
2008
Cửu Thế húy Anh
(1292+4,714)
Cửu thế tổ khảo : Tiền bản thôn thăng hương đình kỳ thọ lão Trương trưởng công húy Anh. Đinh Hợi niên (1947). Tạ thế Mậu Tý niên (2008) Thụy ôn hòa phu quân.
Chính thất Nguyễn Thị Sơn