Cửu Thế tự Hà

Thân sinh

? - 8/3/1953

Thông tin

1968
?
Cửu Thế tự Hà
(1191,33)

Huynh đệ

Nam tử