Cửu Thế húy Lạng

Thân sinh

? - 8/3/1953

Thông tin

1958
1991
Cửu Thế húy Lạng
(99+1,31)
Cửu thế tổ khảo :Tiền Đảng viên, quân nhân, hương lão Trương trưởng công húy Lạng. Mậu Tuất niên (1958). tạ thế Tân Tỵ niên (1991). Thụy ôn hòa phu quân.
Chính thất Bùi thị Hoa. Giáp Thìn niên (1964).

Huynh đệ