Cửu Thế húy Thức

Thân sinh

1904 - 24/3/2004

Thông tin

1940
1970
Cửu Thế húy Thức
(591+3,213)
Cửu thế tổ khảo ưu binh Tổ quốc tôn vinh liệt sỹ, Huân chương kháng chiến nhất hạng, Trương trưởng công húy Thức. Canh Thìn niên (1940). Hi sinh Canh Tuất niên (1970). Thụy cương trực phu quân.
Chính thất Bùi thị Lý. Canh Thìn niên (1940).