Cửu Thế húy Đức

Thân sinh

Thông tin

1964
1986
Cửu Thế húy Đức
(490,5240)
Cửu thế tổ khảo : Tiền quân nhân hương trung ky lão Trương quý công (chi đệ tứ) húy Đức. Giáp Thìn niên (1964). tạ thế Bính Dân niên (1986). Thụy ôn hòa phu quân.

Huynh đệ