Cửu Thế tự Minh

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cửu Thế tự Minh
(390+2,5230)

Huynh đệ

Nam tử