Cửu Thế húy Trạch

Thân sinh

Thông tin

1939
1965
Cửu Thế húy Trạch
(191+1,5210)
Cửu thế tổ khảo:Tiền ưu binh, Tổ quốc tôn vinh liệt sỹ. Huân chương kháng chiến nhất hạng. hương lão Trương trưởng công húy Trạch. Kỹ Mạo niên (1939). hy sinh Kỷ Dậu niên (1969). Thụy ôn hòa phu quân.
Chính thất Trân Thị Xuân.
Kế thất thị Trinh.

Huynh đệ

Nam tử