Bát Thế tự Trung

Thân sinh

1910 - 28/12/1989

Thông tin

1958
?
Bát Thế tự Trung
(268,2522)

Huynh đệ