Cao Tổ húy Trì (持)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Trì (持)
(4750,2234)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ : húy
 • Trì
 • nhất
 • lang
 • .