Bát Thế tự Đặng

Thân sinh

Thông tin

1953
?
Bát Thế tự Đặng
(2482,2433)

Huynh đệ