Bát Thế tự Hoàng

Thân sinh

1907 - 21/2/1995

Thông tin

1954
?
Bát Thế tự Hoàng
(2181+2,2044)

Huynh đệ