Bát Thế húy Yên

Thân sinh

1907 - 21/2/1995

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Yên
(2080,2034)
Bát thế tổ đại Trương sỹ húy Yên (chị đệ tam) nhất lang

Huynh đệ

Nam tử