Bát Thế tự Dương

Thân sinh

Thông tin

1956
?
Bát Thế tự Dương
(1681+2,1511)

Nam tử