Cao Tổ húy Hưu (休)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Hưu (休)
(4650,2224)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Hưu
 • nhất
 • lang
 • .