Viễn Tổ húy Châu (嘉袾)

Thân sinh

Thông tin

?
4/4/1820
Viễn Tổ húy Châu (嘉袾)
(614,166)
Gia Châu Giã
 • Viễn
 • tổ
 • khảo
 • :
 • Tiền
 • Thanh
 • quận
 • kỳ
 • di
 • khâm
 • mông
 • ân
 • tứ
 • thọ
 • lão
 • .
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • hàng
 • tứ
 • tự
 • Gia
 • Châu
 • thuỵ
 • phác
 • trực
 • phũ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • bản
 • thôn
 • Đồng
 • Yêm
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Chế
 • hàng
 • tam
 • hiệu
 • thiện
 • tắc
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • 竹塵Cồn Đung
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ Ngài định cư tại thôn Phú Hào vào khoảng 1745.
Tiên Tổ húy Châu sinh Canh Tý niên (1720) là con trai thứ 6 của Thủy Tổ húy Tú Canh Ngọ niên (1690),Cụ bà người họ Trần Trương chính thất hàng tam húy Chế vào định cư tại Phú Hào thôn khoảng 1740.Hai Cụ có 4 người con 2 trai,2 gái,Thần Mẫu húy Viêm là con gái thứ 2,Cao Cao Tổ húy Cung Ất Mão niên (1745) con trai út trưởng thành.Cụ bà mộ tại Cồn Đung xứ thập nhất ngoạt,thập ngũ nhật kỵ(15/11).Cụ Ông (Kì di khâm mông ân tứ thọ lão-Thọ trên 100 tuổi).Mộ tại bản thôn Đồng Yêm xứ Tứ ngoát,sơ tứ nhật kỵ (04/4).Đang còn mộ cải táng (hình trên) được đưa từ Đồng Yêm về độ chính xác thấp.Làng Phú Hào thời đó có khoảng dăm bảy nhà gì đó thì Cụ thuộc vào loại giàu có


Từ Đường Tiên Tổ huý Châu- Tự Gia Châu Giã