Bát Thế tự Thị

Thân sinh

Thông tin

1927
1985
Bát Thế tự Thị
(1584+3,1011)
Bát thế tổ khảo tiền bản thôn hương đình kỳ lão Trương trưởng công húy Thị. Đinh Mão niên (1927) Tạ thế Ất Sữu niên (1985). Thụy ôn hòa phu quân.
Bát thế tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Hồng. Hiệu từ thuận nhụ nhin.