Bát Thế tự Phú

Thân sinh

1902 - 25/12/1973

Thông tin

1960
?
Bát Thế tự Phú
(1181+1,644)

Huynh đệ