Bát Thế húy Thắng

Thân sinh

1902 - 25/12/1973

Thông tin

1951
20/12/1969
Bát Thế húy Thắng
(98,624)
Bát thế tổ đại : Tiền ưu binh tham chiến vệ quốc (54 - 75 ). Tổ quốc tôn vinh liệt sỹ, huân chương kháng chiến nhất hạng Trương trọng Công húy Thắng, Tân Mão niên (1951). hy sinh Kỹ Dậu niên (1969) thập nhị ngoạt nhị thập nhật (20/12) kỵ. Nhất lang

Huynh đệ