Bát Thế tự Vinh

Thân sinh

1902 - 25/12/1973

Thông tin

14/6/1948
?
Bát Thế tự Vinh
(881+4,614)

Huynh đệ

Nam tử