Bát Thế húy Nhâm

Thân sinh

Thông tin

1927
2011
Bát Thế húy Nhâm
(784,511)
Bát thế tổ khảo:Tiền bản thôn thăng hương đình thượng thọ lão Trương trưởng công húy Nhâm. Đinh Mão niên (1927) tạ thế Tân Tỵ niên (2011) kỵ. Thụy ôn hòa phu quân.
Bát thế tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Tựu. Tân Dậu niên (1921) tạ thế Giáp Thân niên (2004). Hiệu từ thuận nhụ nhin.