Bát Thế húy Cũng

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Cũng
(680,22)
Bát thế tổ đại :Trương sỹ húy Cũng, (chi đệ nhị) nhất lang.

Huynh đệ