Cao Tổ húy Lục (錄)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Lục (錄)
(4550,2214)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Lục
 • nhất
 • lang
 • .
 • Dị
 • hạ
 • mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .