Bát Thế húy Cầu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Bát Thế húy Cầu
(580,21)
Bát thế tổ đại :Trương sỹ húy Cầu, (chi đệ nhất) nhất lang.

Huynh đệ