Bát Thế húy Niệm

Thân sinh

Thông tin

1926
2019
Bát Thế húy Niệm
(483+1,144)
Bát thế tổ khảo tiền bản thôn thăng hương đình thượng thượng thọ lão Trương quý công (chi đệ tứ) húy Niệm. Bính Dần niên (1926) Tạ thế Kỷ Hợi niên (2019) kỵ. Thụy phúc hậu phu quân.
Bát thế tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Nghị Mậu Thìn niên (1928) Tạ thế Nhâm Tuất niên (1982) Nhị ngoạt sơ tam nhật (03/02) kỵ hiệu từ thuận nhụ nhin.

Huynh đệ

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '588',
  'slug' => 'bat-the-huy-niem',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 23 Jan 2022 03:01:30 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '34.239.167.149',
  'REMOTE_PORT' => '52212',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/588-bat-the-huy-niem.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/588-bat-the-huy-niem.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/588-bat-the-huy-niem.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/588-bat-the-huy-niem.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656882417.3687119,
  'REQUEST_TIME' => 1656882417,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];