Bát Thế húy Lự

Thân sinh

Thông tin

?
8/3/1953
Bát Thế húy Lự
(38,134)
Bát thế tổ khảo :Tiền ưu binh hương trung kỳ lão Trương quý công húy Lự. tạ thế Quý Tỵ niên (1953) tam ngoạt sơ bát nhật (08/03) kỵ. Nhất lang.

Huynh đệ