Bát Thế húy Trí

Thân sinh

Thông tin

1904
24/3/2004
Bát Thế húy Trí
(283+4,124)
Bát thế tổ khảo:Tiền bản thôn thăng hương đình thượng thọ lão Trương trọng công húy Trí. Giáp Thìn niên (1904) tạ thế Giáp Thân niên (2004) Tam ngoạt Nhị thập tứ nhật (24/03) kỵ. Thụy phúc hậu phu quân.
Bát thế tổ tỷ :Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Lịch Nhâm Tý niên (1912) tạ thế Tân Vị niên (1991) cữu ngoạt (?/ 9 ) kị hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ