Bát Thế húy Hoàn

Thân sinh

Thông tin

?
15/5/1980
Bát Thế húy Hoàn
(184+1,114)
Bát thế tổ khảo:Tiền ưu binh thăng hương đình kỳ lão Trương trưởng công húy Hoàn. Tạ thế Canh Thân niên (1980) Ngũ ngoạt Thập Ngũ nhật (15/05) kỵ. Thụy cương trực phu quân.
Bát thế tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Hai tạ thế Đinh Mão niên (1987) hiệu từ thuận nhụ nhin.

Huynh đệ