Hiển Tổ húy Giáp

Thân sinh

Thông tin

1910
28/12/1989
Hiển Tổ húy Giáp
(2572+2,2911)
Hiển tổ khảo:Tiền bản thôn thăng hương đình thượng thọ lão Trương trưởng công húy Giáp, Canh Tuất niên (1910). Tạ thế Canh ngọ Niên niên (1990),thập nhị nghoạt, nhị thập bát nhật(28/12) kỵ Thụy cương trực phu quân.
Hiển tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Lan Mậu Ngọ niên (1918) tạ thế Nhâm Tý niên (1972) Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương kế thất Đặng thị húy Tùng Nhâm Tuất niên (1922),tạ thế Canh Thìn niên (2000) cữu nghoạt thập nhị nhật(9/12)kỵ. Hiệu từ thuận nhụ nhin.

Nam tử