Hiển Tổ húy Hiếu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Hiếu
(2473+2,2811)
Hiển tổ khảo:Tiền bản xã Hiếu hương trung kỳ lão Trương trưởng công húy Hiếu, thụy ôn hòa phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Tam hiệu từ thuận nhụ nhin