Hiển Tổ húy Mưu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Mưu
(227,2411)
Hiển tổ đại :Trương sỹ húy Mưu, (chi đệ nhất) nhất lang.