Hiển Tổ húy Dục

Thân sinh

Thông tin

1923
15/5
Hiển Tổ húy Dục
(217,2122)
Hiển tổ đại Trương sỹ húy Dục Quý Hợi niên (1923) . Ngũ ngoạt thập ngũ nhật (15/05) Kỵ, (chi đệ nhị) nhất lang.

Huynh đệ