Hiển Tổ húy Khuyên

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Khuyên
(1971,1911)
Hiển tổ khảo:Tiền thập lý trưởng Trương trưởng công húy Khuyên, thụy cương trực phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất húy Soa hiệu từ thuận nhụ nhin.

Nam tử