Hiển Tổ húy Lụt

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Lụt
(187,1733)
Hiển tổ khảo tiền bản xã Trương trưởng công húy Lụt, thụy chính trực phu quân.
Hiển tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất húy Nhỏ hiệu từ thuận nhụ nhin