Hiển Tổ húy Xuân

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Xuân
(167,1713)
Hiển tổ khảo:Tiền bản xã Trương trưởng công húy Xuân, thụy chính trực phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Thân hiệu hiền hòa nhụ nhin