Hiển Tổ húy Liệu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Liệu
(1571,1611)
Hiển tổ khảo : Tiền bản xã Trương trưởng công húy Liệu, thụy ôn hòa phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Hòa hiệu từ thuận nhụ nhin
Hiển tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương kế thất Nguyễn thị húy Trân Quý Sữu niên (1913), hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử