Hiển Tổ húy Khuyên

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Khuyên
(147,1533)
Hiển tổ đại Trương sỹ húy Khuyên, (chi đệ tâm) nhất lang.