Hiển Tổ húy Viễn

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Viễn
(1370,1523)
Hiển tổ đại Trương sỹ húy Viễn, (chi đệ nhị) nhất lang.