Hiển Tổ húy Vĩnh

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Vĩnh
(127,1513)
Hiển tổ khảo:Tiền bản xã Trương trưởng công húy Vĩnh, thụy ôn hòa phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Lệ thị húy Ý hiệu từ thuận nhụ nhin