Hiển Tổ húy Thường

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Thường
(117,1322)
Hiển tổ đại Trương sỹ húy Thường, (chi đệ nhị) nhất lang.

Huynh đệ