Cao Tổ húy Truyền (傳)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Truyền (傳)
(4351,2112)
  • Cao
  • tổ
  • khảo :
  • Trương
  • lệnh
  • phủ
  • huý
  • Truyền
  • phủ
  • quân
  • .
  • Cao
  • tổ
  • tỷ :
  • Tiền
  • thừa
  • phu
  • Trương
  • chính
  • thất
  • nhụ
  • nhân
  • .

Huynh đệ