Cao Tổ húy Truyền (傳)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Truyền (傳)
(4351,2112)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Truyền
 • phủ
 • quân
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .

Huynh đệ