Hiển Tổ húy Dị

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Dị
(1071,1312)
Hiển tổ khảo:Tiền ưu binh Trương trưởng công húy Dị, thụy chính trực phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Dương thị húy Lan hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ

Nam tử