Hiển Tổ húy Cần

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Cần
(873,1123)
Hiển tổ khảo tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương trọng công húy Cần, thụy ôn hòa phu quân.
Hiển tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất hiệu từ thuận nhụ nhin.