Hiển Tổ húy Bính

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Bính
(571,411)
Hiển tổ khảo tiền lý trưởng Trương trưởng công húy Bính, thụy cương trực phu quân.
Hiển tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Ngoan hiệu từ thuận nhụ nhin.

Nam tử