Hiển Tổ húy Tựu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Tựu
(372,133)
Hiển tổ khảo tiền cửu phẩm đội trưởng thăng hương đình kỳ lão Trương quý công húy Tựu, thụy cương trực phu quân.
Hiển tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Dương thị húy Lương hiệu từ thuận nhụ nhin