Hiển Tổ húy Túy

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Túy
(174,113)
Hiển tổ khảo tiền ưu binh thập lý trưởng thăng hương đình kỳ thọ lão Trương trưởng công húy Túy, thụy chính trực phu quân.
Hiển tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Biện thị húy Thuần hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử