Cao Tổ húy Kì (嗜)

Thân sinh

Thông tin

?
28/5
Cao Tổ húy Kì (嗜)
(4254,2033)
 • Cao
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Kỳ
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • bát
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Phạm
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Nhiễm
 • hiệu
 • trinh
 • thục
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Ngàn
 • Sơn
 • xứ
 • .
 • Thất
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • kỵ
 • .