Tằng Tổ húy Hữu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Hữu
(2861,1812)
Tằng tổ khảo : Tiền lý trưởng bản xã hương đình kỳ lão Trương trưởng công húy Hữu, thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Ngợi, hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ

Nam tử