Tằng Tổ húy Thử

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Thử
(276,1544)
Tằng tổ đại :Trương sỉ húy Thử (chi đệ tứ) Nhất lang