Tằng Tổ húy Vị

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Vị
(2461,1514)
Tằng tổ đại tiền đội trưởng Trương trưởng công húy Vị. Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Dạt, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử